ALGEMENE VOORWAARDEN TAAL 4U TAALTRAININGEN

Van: Taal4u Taaltrainingen, statutair gevestigd te Raamsdonksveer, handelend onder de naam Taal 4U taaltrainingen, te noemen Taal 4U.

Artikel 1. Begrippen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“overeenkomst”: de overeenkomst, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, alsmede de offerte
tot het aangaan van een zodanige overeenkomst;

 • “de opdrachtgever”: elke opdrachtgever van Taal 4U bij bovenbedoelde overeenkomst alsmede een ieder aan wie Taal 4U
  een aanbieding tot het aangaan van een overeenkomst als bovenbedoeld heeft gedaan;
 • “de opdracht” of “dienst(en)” : de opdracht van een opdrachtgever aan Taal 4U om een training te verzorgen, al dan niet
  ten behoeve van medewerkers van het desbetreffende bedrijf of instelling dan wel ten behoeve van de desbetreffende
  particulier zelf en/of de door hem aangegeven derde, waarop de overeenkomst betrekking heeft of:
 • De opdracht van opdrachtgever aan Taal 4U tot het vervaardigen en leveren van lesmateriaal in welke vorm dan ook
  waarop de overeenkomst betrekking heeft of:
 • De opdracht om diensten te verrichten, zoals advisering, (online)coaching/trainingen, vertaling, tolkdiensten, alles in de
  ruimste zin des woords waarop de overeenkomst betrekking heeft.
 • “training”: een door Taal 4U verzorgde training, her- en/of bijscholing, studie- of themadag, seminar dan wel enige andere
  vorm van opleiding. Een training kan bestaan uit één of meerdere (eventueel in de tijd gespreide) lessen of sessies en
  wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam “incompany”, “(open) inschrijving”) of “(intensief of gefaseerd)
  individueel. Een training kan geheel of gedeeltelijk op afstand (via skype, virtueel of anderszins) worden aangeboden en
  uitgevoerd.
 • “ vertaling”: een door Taal 4U verzorgde vertaling en /of toldienst. Een vertaling en/of tolkdienst kan bestaan uit één of
  meerdere (eventueel in de tijde gespreide) leveringen en wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam “vertaling
  en/óf tolkdienst”. Een vertaling en/of tolkdienst kan geheel of gedeeltelijk op afstand (via telefoon, skype, virtueel of
  anderszins) worden aangeboden en uitgevoerd.
 • “cursist”: de door opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een training die Taal 4U verzorgt, eventueel
  zijnde de opdrachtgever zelf.
 • “aanmelding of “inschrijving”: de inschrijving van een cursist voor een training waarbij een overeenkomst wordt
  aangegaan om onderwijs te ontvangen.
 • “lesmateriaal”: training-. Les- of instructiemateriaal, documentatie, syllabi, e-learning software of enig ander materiaal in
  welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een training op opdracht wordt gebruikt.
 • “klacht”: alle grieven van de opdrachtgever terzake van de hoedanigheid of hoeveelheid van het product en/of de dienst
  of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2.: toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Taal 4U. Wijziging van c.q.
aanvullingen op deze voorwaarden en/of overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door Taal
4U schriftelijk zijn bevestigd.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Taal 4U dit nadrukkelijk schriftelijk vermeldt
of erkent.
2.3 Andere algemene voorwaarden, zoals inkoop of algemene voorwaarden van opdrachtgevers, zullen, voorzover zij
niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slecht toepasselijk zijn, indien Tal 4U dit bij
afzonderlijk geschrift nadrukkelijk overeengekomen is.
2.4 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor derden, door wie Taal 4U de overeenkomst geheel of gedeeltelijk de
overeenkomst laat uitvoeren.
2.5 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle
toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.
2.6 Indien de opdrachtgever zorgt voor inschrijving van cursist(en), verplicht de opdrachtgever zich jegens Taal 4U deze
voorwaarden aan cursist(en) bekend te maken en op te leggen. Wederpartij vrijwaart TAAL 4U voor alle claims van
cursist(en), indien Taal 4U jegens cursist(en) geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene
voorwaarden wegens schending door opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

Artikel 3: offertes en tarieven
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding wordt gesteld. Zij kunnen per fax,
post of e-mail gestuurd worden naar de opgegeven (email) adres van de opdrachtgever.
3.2 De geldigheidsduur van offertes bedraagt, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, 30 dagen, met dien
verstaande dat een overeenkomst slechts tot stand komt indien en voor zover Taal 4U een binnen die termijn door
opdrachtgever geplaatste opdracht (tot het geven van trainingen dan wel het verrichten van overige diensten)
aanvaardt.
3.3 Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de offerte.
3.4 Indien Taal 4U in een offerte een opgave doet van de kosten, welke haar dienstverlening in een bepaald geval met
zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend en aan de hand van een schatting van de te besteden
tijd op basis van de gegevens, die bekend zijn op moment van uitbrengen van de offerte. Bij het uitbrengen van een
offerte wordt er van uitgegaan, dat de opdrachtgever steeds tijdig, juist, volledig en efficiënt de medewerking geeft
en de bescheiden en inlichtingen verstrekt, die voor het verlenen van de dienst/training van belang is c.q. zijn.
3.5. Prijsopgave en opgegeven termijnen ten aanzien van vertalingen kunnen altijd worden herroepen indien Taal 4U
vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt
tot stand door schriftelijk of mondeling aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Taal 4U of – indien
geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door Taal 4U van een door de opdrachtgever verstrekte
opdracht.
3.6. Taal 4U is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke
tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijk computerprogramma of databestanden worden aangeleverd die Taal 4U tot
meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Taal 4U bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht
verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
3.7 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Taal 4U geldend woord -en uurtarief voor vertaal- en
tolkdiensten, tenzij anders overeengekomen. Taal 4U kan naast zijn honorarium tevens voorschotten, verbonden
aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een
minimumtarief per talencombinatie in rekening worden gebracht.
3.8. De vertaalafdeling van Taal 4U mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de
vertaalafdeling heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit
naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde uitdrukkelijk schriftelijk heeft
bevestigd.
3.9 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van de vertaalafdeling ban Taal
4U binden Taal 4U pas nadat zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
3.10 Indien Taal 4U er in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever van vertaal en/of tolkdiensten in staat zal zijn diens
betalingsverplichting na te komen, is Taal 4U gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of
dienst, van de opdrachtgeer afdoende zekerheid te verlangen in de vorm van een voorschot of vooruitbetaling.
Particulieren betalen vertaal- en tolkdiensten meteen bij aflevering en het genoemde in de vorige zin is ook hier van
toepassing.
3.11 Voor trainingen worden twee soort tarieven gehanteerd. Voor de reguliere groepscursussen wordt de vaste tarief op
de website van Taal 4U bekend gemaakt en de betaling van deze cursussen geschiedt vóór aanvang van de cursus.
Voor individuele trainingen zowel voor particulieren als voor bedrijven, alsmede incompany trajecten, wordt er een
offerte gemaakt en de betaling van de ingekochte uren zal vóór aanvang van de cursus plaatsvinden mits anders
schriftelijk wordt overeengekomen.
3.12 De prijzen zijn ex BTW voor bedrijven en vooralsnog en zolang de wet niet is veranderd BTW-vrij voor particulieren.
Mocht het zijn dat in de (nabije) toekomst de belastingdienst de vrijstelling van BTW voor het onderwijs en voor
particulieren afschaft, zal dit toegepast worden zonder dat Taal 4U dit lid van deze algemene voorwaarden hoeft te
veranderen. In het geval dat de Btw-wet verandert, zal, na het maken van een offerte aan een particulier, de factuur
met BTW worden opgemaakt.
3.13 De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende
omstandigheden.
3.14 De prijzen worden jaarlijks, zonder (voor)-aankondiging, geïndexeerd. De indexering is van toepassing op alle
tarieven. Om haar moverende redenen kan Taal 4U van indexatie afzien.

Artikel 4 :overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst, ongeacht voor welke dient(en), komt slechts tot stand en is pas bindend indien en voor zover
Taal 4U een opdracht c.q. inschrijving voor een training, schriftelijk heeft aanvaard of een factuur daarvoor heeft
opgestuurd.
4.2 Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever binden Taal 4U slechts voor zover Taal 4U deze wijzingen
schriftelijk heeft aanvaard of voor zover Taal 4U feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.
4.3 De opdrachtgever moet een voor akkoord getekend exemplaar van de opdrachtbevestiging retourneren c.q. de
bevestigingsmail met akkoord beantwoorden, d.w.z. een antwoord op de bevestigingsmail geven waaruit blijkt dat
de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte en/of het inschrijfformulier retourneert (per post, fax of e-mail). Op
dit moment is er sprake van een overeenkomst.
4.4. Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten , zoals de duur van de trainingen of
tolkdiensten, de omvang en technische uitvoering van het lesmateriaal of andere werken of diensten, gebeuren
naar beste weten van Taal4u, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.
4.6. Fouten van geringe aard in het lesmateriaal of andere door Taal 4U vervaardigde werken, daaronder te verstaan
vertalingen en tekstservice, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele
inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product,
weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.
4.7 Een verlenging van een training wordt geacht te zijn een nieuwe, door de opdrachtgever aan Taal 4U verstrekte,
opdracht.

Artikel 5: Annuleren, verhinderingen en tussentijdse beëindiging
5.1 Een overeengekomen training kan tot 10 werkdagen voor aanvang van de training worden verplaatst op aangeven
van de opdrachtgever. Dit kan slechts één keer plaatsvinden. Mocht het zo zijn dat de opdrachtgever nog één keer
dit wenst wordt door Taal 4U € 50,- ex BTW in rekening gebracht per verplaatsing aan administratiekosten. In
uitzonderlijk gevallen kan Taal 4U besluiten akkoord te gaan met een verplaatsing op kortere termijn of voor meer
dan eenmaal. Of dit zal geschieden is uitsluitend ter beoordeling van Taal 4U en zal gebeuren in overleg met de
opdrachtgever en/ of cursist, op de hierna aangegeven voorwaarden. In geval van overlijden van de in het contract
genoemde cursist vóór de aanvang van de taaltraining wordt het contract als niet gesloten beschouwd.
5.2 Mocht een individuele cursist aan een training door omstandigheden verhinderd zijn een les te volgen, dan zal Taal
4U, ongeacht de reden voor verhindering, proberen de les te verzetten dan wel (indien mogelijk) de cursist de
gelegenheid bieden een vergelijkbare les op een ander tijdstip te volgen, mits de verhindering uiterlijk één werkdag
en tussen 08:30 – 17:00 uur voor aanvang van de les door de opdrachtgever of cursist aan Taal 4U is medegedeeld,
zowel telefonisch (bij geen gehoor, dan een boodschap achterlaten) als per mail.
5.3 Bij te late melding van de verhindering door de cursist wordt de les als gegeven beschouwd en zal de cursist geen
gelegenheid meer worden geboden om de les in te halen.
5.5 Bij groepscursussen zowel bij de reguliere cursussen zoals op de roosters op de website vermeld als bij de
minigroepen incompany hanteert Taal 4U een presentielijst en zal geen mogelijkheid zijn om een gemiste les in te
halen mits Taal 4U de mogelijkheid ziet om dit te regelen, hetgeen altijd schriftelijk zal worden vastgelegd.
5.6 Indien de training, ongeacht de reden daarvan, binnen een termijn van 20 tot 5 werkdagen voor aanvang van de
afgesproken datum van de training wordt geannuleerd, is 5% van het trainingsbedrag verschuldigd en € 50,- ex BTW
per intake of instaptoets. Indien een training na deze termijn is geannuleerd, of indien de opdrachtgever/cursist niet
komt opdagen, is 100% van het trainingsbedrag verschuldigd of, in het geval van de trainingen die vóór aanvang zijn
betaald, zal er geen restitutie plaatsvinden.
5.6. Taal 4U heeft altijd het recht een training of opdracht te annuleren en/of een inschrijving, op weke wijze dan ook
gedaan, niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
5.7. In het geval van een minigroep incompany kan een opdrachtgever desgewenst een of meer cursisten vervangen mits
deze hetzelfde taalniveau heeft als de andere cursisten van de groep. Als een individuele of incompany individuele
cursist een training niet afmaakt kan de opdrachtgever of cursist zelf, indien hij de opdrachtgever is, de resterende
uren door iemand anders (van het bedrijf) laten volgen mits dit binnen één jaar na factuurdatum is gedaan en
hetzelfde niveau en taalkeus heeft. Mocht het zijn dat dit voor de opdrachtgever niet wenselijk of mogelijk is dan
vervallen de resterende uren zonder dat Taal 4U het resterende bedrag hoeft terug te betalen, alles verder conform
alinea 5.6.
5.8 Opdrachtgever is gerechtigd een opdracht in de vorm van vertalingen en tolkdiensten, toch niet betreffende de
uitvoering van een training, bij aangetekende brief tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht 100%
te betalen van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht die tot de tijdstip van de beëindiging reeds is
uitgevoerd. Dit bedrag wordt vermeerderd met 50% van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht dat in
de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd, alsmede met eventuele kosten conform artikel 5.9.
5.9. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor de hiervoor genoemde
vastgestelde termijnen in bezit te zijn van Taal 4U.
5.10 Taal 4U kan een open inschrijving weigeren indien:
1.de training volgeboekt is;
2. de inschrijver niet aan de vereiste vooropleiding voldoet;
3. er te grote verschillen zijn in een groep met betrekking tot instapniveaus volgens het Gemeenschappelijk
Europees Referentiekader voor Moderne Talen (CEFR).
5.11 Taal 4U is gerechtigd een training uit te stellen of te annuleren als er te weinig inschrijvingen zijn of wanneer
bijzondere omstandigheden, enkel en alleen ter beoordeling van Taal 4U, dat nodig maken.
5.12 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard
aanbrengt in de opdracht, is Taal 4U gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de
opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds
uitgevoerde deel van de opdracht te betalen zoals gemaakte kosten met betrekking tot reserveren van docenten,
locaties, specifiek gemaakte materiaal of reeds gekochte boeken, intakes, reiskosten.
5.13 Indien een opdracht, niet zijnde een training, door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever
gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de
opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van uurtarief, voor reeds uitgevoerde
werkzaamheden voor het overige gedeelte. Taal 4U stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking
van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
5.14 Taal 4U kan een cursist weigeren na het begin van een training, zowel in groepsvorm als individueel, als blijkt dat het
gedrag van de cursist tegenover de docent en/of medecursisten niet behoorlijk c.q. correct is, d.w.z. dat het
intimiderend, discriminerend, racistisch of anderszins aanstootgevend is. De cursist kan in dit geval geen beroep
doen op restitutie van het cursusgeld. Eventuele immateriële schade kan op hem verhaald worden.

Artikel 6: klachten
6.1 Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door Taal 4U verrichte werkzaamheden, geven de
opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
6.2. Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk
te worden ingediend binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever van de klacht kennis heeft genomen, of van de
klacht redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.
6.3 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertalingen in twijfel trekt en Taal 4U om toelichting vraagt, is
Taal 4U gerechtigd om, in het geval zij vervolgens aannemelijk kan maken dat de door haar aangeleverde vertaling
correct is, de in verband met deze klacht gewerkte uren en de overige gemaakte kosten volledig bij de
opdrachtgever in rekening te brengen. Wijziging door Taal 4U van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst
op verzoek van de opdrachtgever houdt uitdrukkelijk niet in dat Taal 4U erkent een ondeugdelijke prestatie geleverd
te hebben.
6.4 Indien de klacht van een opdrachtgever over een vertaling, tolkdienst en/of training gerechtvaardigd is, heeft Taal
4U het recht om, naar zijn keuze de door hem opgestelde declaratie te verlagen, dan wel de uitkomsten van zijn
dienstverlening kosteloos te verbeteren. De opdrachtgever kan maximaal het factuurbedrag claimen zoals in lid 2
van artikel 7.
6.5. Het recht van de opdrachtgever om reclames of claims in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van
het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde
vervolgens aan een derde heeft door geleverd.
6.8 Klachten omtrent de hoogte of samenstelling van een factuur dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de
factuur schriftelijk in het bezit van Taal 4U te zijn. Bij gebreke hiervan heeft Taal 4U het recht de klacht naast zich
neer te leggen en verliest de opdrachtgever het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen.

Artikel 7: aansprakelijkheid
7.1. Alle aansprakelijkheid betreffende het product en/of de dienst zelf en de levering, het vervoer en het gebruik ervan
is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Taal 4U.
7.2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Taal 4U beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst
waaruit de schade is ontstaan. Taal 4U is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst c.q.
(het gebruik van) de trainingen en/of overige diensten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade in
geval van incompany trainingen, milieuschade of immateriële schade.
7.3. In geval van incompany trainingen vrijwaart de opdrachtgever Taal 4U en zijn docenten van alle schade ontstaan als
gevolg van normaal gebruik van apparatuur en/of faciliteiten in de ruimste zin des woords van de opdrachtgever.
7.4. Taal 4U is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de onjuistheid van door of namens Taal 4U
verstrekte adviezen met betrekking tot het gebruik van de geleverde zaak of als gevolg van onjuistheid van enig
ontwerp, tekening of model.

Artikel 8: levering en uitvoering van de overeenkomst
8.1 Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een met Taal 4U aangegane overeenkomst met zich meebrengt dat
ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de overeenkomst behoorden, word de
overeenkomst geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en wordt de daaraan bestede tijd op
de gebruikelijke wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
8.2 Alle door Taal 4U genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het
aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden
genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
8.3. Taal 4U is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene
omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige
termijn dreigt, zullen Taal 4U en opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk overleggen.
8.4. Alleen in het geval dat de met Taal 4U overeengekomen lesperiode(s), lesdata en termijnen uitdrukkelijk als “fatale
termijn” zijn aangemerkt, dienen zij door partijen te worden beschouwd als de termijn waarbinnen Taal 4U
gepresteerd moet hebben. In alle andere gevallen dienen de met Taal 4U overeengekomen lesperiode(s) , lesdata en
termijnen nimmer als fatale termijn beschouwd te worden, maas als geschatte perioden na verstrijking waarvan de
training bij benadering door Taal 4U zal moeten zijn gegeven en voltooid.
8.5 Bij toerekenbare overschrijding door Taal 4U van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de
opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet
langer kan worden geacht. Taal 4U is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat
onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds gevoerde deel van de opdracht.
8.6 De opdrachtgever heeft nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, indien Taal 4U een niet-expliciet als “fatale
termijn” of “fatale leveringsdatum” aangemerkte termijn of datum overschrijdt.
8.7 Taal 4U is te allen tijden gerechtigd een andere docent naar keuze de lessen te laten overnemen zonder opgave van
reden. De docent is aangemerkt als een derde partij, aangezien zij voor eigen risico de training voor Taal 4U
verzorgen zoals contractueel tussen Taal 4u en docent is vastgelegd.
8.8 Taal 4U is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren,
rekening houden met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door Taal 4U te vertalen of te
bewerkte tekst(en) en/of tolkdienst(en) en/of training(en).
8.9 Taal 4U zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit
mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Taal 4U zal dit van derden eisen, toch kan Taal 4U niet
aansprakelijk worden gesteld indien derde partijen schending van de geheimhouding plegen indien Taal 4U
aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
8.10 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst
of dienst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van Taal 4U te
stellen.
8.11 Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.12 De levering van een vertaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van
verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte van koerier of bij elektronische verzending (fax, e-mail),
het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid. In verband met de uitvoering van de overeenkomst
door Taal 4U is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige
levering door Taal 4U mogelijk te maken.
8.13 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de
overeenkomst met Taal 4U verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in
verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen.

Artikel 9: betaling
9.1. Betaling zal steeds plaats dienen te vinden voor vertalingen binnen 14 dagen na factuurdatum voor bedrijven en
voor particulieren bij aflevering, zonder enige korting of verrekening ten kantore van Taal 4U of door overschrijving
op de op de factuur aangegeven bankrekening van Taal 4U.
9.2. Betaling van trainingen vinden steeds vóór aanvang van de training plaats mits anders uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen tussen Taal 4U en de opdrachtgever.
9.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijnen bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, zal hij geacht worden
van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
9.4. Vanaf dat moment zullen een contractuele rente, gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:11a
van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met vijf procentpunten, alsmede gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten
gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de
opdrachtgever zijn, behoudens voor zover Taal 4U door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het
ongelijk gesteld.
9.5 De buitenrechtelijke incassokosten zullen geacht worden tenminste 15% van het nog verschuldigde bedrag belopen,
met een minimum van € 500,00.
9.6 Verrekening van door Taal 4U gehonoreerde klachten is eerst toegestaan na ontvangst van een creditnota van Taal
4U.
9.7 Ongeacht andersluidende betalingsafspraken is Taal 4U steeds gerechtigd van de opdrachtgever het stellen van
genoegzame zekerheid voor de correcte nakoming van de overeenkomst te verlangen, dan wel om voorafgaande
betaling of contante betaling bij levering te verlangen voor vertalingen en tolkdiensten en vooraf voor trainingen.

Artikel 10: retentierecht en opschortingsrecht
10.1 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan Taal 4U verschuldigde, heeft Taal
4U recht aan hem door of namens de opdrachtgever ter hand gestelde bescheiden, alsmede de uitkomsten van zijn
werkzaamheden achter te houden, totdat integrale betaling van het aan Taal 4U verschuldigde heeft plaatsgevonden
of toereikende zekerheid voor betaling is geteld.
10.2 In het in lid 1 van dit artikel bedoelde geval, zal Taal 4U eveneens gerechtigd zijn de uitvoering van de overeenkomst
met de opdrachtgever op te schorten, totdat integrale betaling van het hem toekomende heeft plaatsgevonden of
toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

Artikel 11: ontbinding
11.1 Ingeval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van
surseance van betaling, aanvraag van faillissement, toepassing van een schuldsaneringsregeling of onder curatele
stelling van de opdrachtgever of bij liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever zal Taal 4U gerechtigd zijn
om de overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen Taal 4U en de opdrachtgever
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: intellectuele eigendomsrechten
12.1 Intellectuele eigendomsrechten van Taal 4U, zoals auteursrechten, octrooien, merkenrechten, modellenrechten,
tekeningen, reclames, kwekersrechten, alsmede rechten op een handelsnaam en andere intellectuele
eigendomsrechten, blijven exclusief toekomen aan Taal 4U.
12.2 Indien Taal 4U aan de opdrachtgever het recht verleent van enig recht als bedoeld in lid 1 van dit artikel gebruik te
maken, zal dit recht beperkt zijn tot de looptijd van de overeenkomst. Taal 4U zal niet gehouden zijn tot betaling van
enige vergoeding aan de opdrachtgever of derden terzake van het voor deze vervallen van het gebruik van het recht.

Artikel 13: faciliteiten
13.1 Cursisten die gebruikmaken van locaties en faciliteiten die Taal 4U huurt van derden mogen dit doen uitsluitend en
alleen ten behoeve van de gevolgde training en doen dit op eigen risico. Hetzelfde geldt bij incompany trainingen of
bij trainingen bij de locatie van docenten die een leskamer ter beschikking stellen.
13.2 Bij gebruik van de faciliteiten en locaties zoals in het vorige lid bedoeld, op straffe van een boete welke gelijkstaat
aan de kosten van de geleden of te lijden schade, is verboden om:
* wijzigingen van welke aard dan ook aan te brengen in de fysieke of operationele functionaliteit van de
lokalen/faciliteiten die Taal 4U huurt.
* de faciliteiten/locaties te misbruiken voor uitgaande communicatie in welke vorm dan ook, die door
ontvangeer als ongewenst of ongepast kan worden beschouwd dan wel door hem kan worden verstaan
als zijnde afkomstig van Taal 4U.
* sites te bezoeken en/of bestanden of informatie te (down)loaden van computers die bij de faciliteiten
toebehoren, die als pornografisch, discriminerend, racistisch, beledigend of anderszins maatschappelijk
niet aanvaardbaar kunnen worden beschouwd.
13.3 Taal 4U behoudt zich het recht voor het inkomend en uitgaand dataverkeer te allen tijde ook inhoudelijk te volgen
indien een cursist gebruik maakt van computers die eigendom zijn van Taal 4U. Bij overtreding van het gestelde in lid
1 en 2 van dit artikel of bij anderszins ongepast gebruik van de (door) haar (gehuurde) faciliteiten/locaties behoudt
Taal 4U zich het recht voor cursist van verdere deelneming aan een training uit te sluiten en eventueel geleden
directe of indirecte schade te verhalen op cursist of opdrachtgever. De verplichting tot betaling van het trainingsgeld
blijft in dat geval bestaan.
13.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Taal 4U of een van haar ingehuurde docenten/derde
partij zal opdrachtgever en/of cursist Taal 4U vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband
houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de trainingen of overige diensten en zal hij
Taal 4U alle schade vergoeden die Taal 4U lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
13.5 Taal 4u is gerechtigd regelmatig contact op te nemen met (voormalige) cursisten en opdrachtgevers teneinde hen te
informeren over producten en diensten van Taal 4U. Taal 4U verstrekt geen gegevens van cursisten, opdrachtgevers
of medewerkers aan derden, tenzij in geval van wettelijke verplichtingen. Taal 4U hanteert een referentielijst van
opdrachtgevers die schriftelijk hun toestemming hiervoor hebben gegeven.

Artikel 14: adres
14.1 Facturen, correspondentie en dergelijke van Taal 4U zullen geacht worden de opdrachtgever te hebben bereikt per
post, fax of e-mail, indien zij zijn verzonden aan het (e-mail)adres van de opdrachtgever, dat door de opdrachtgever
laatstelijk als zodanig aan Taal 4U is meegedeeld.

Artikel 15: woonplaats
15.1 Partijen kiezen terzake van de uitvoering van de overeenkomst woonplaats Raamsdonksveer.
15.2 De aldaar bevoegde rechter zal bij uitsluiting van ieder ander kennis nemen van eventuele geschillen, behoudens
voor zover artikel 17 van de EG Verordening 44/2001 op de verhouding tussen partijen van invloed is en behoudens
voor zover het betreft de wettelijke bevoegdheid van de kantonrechter op grond ban het bepaalde in artikel 100 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorming.

Artikel 16: toepasselijk recht
16.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting banieder ander rechtstelsel van toepassing op alle aangelegenheden de
overeenkomst of de uitvoering ban de overeenkomst betreffende.

Artikel 17: wijzigingen
17.1 Taal 4U is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzingen.
17.2 Wijzigingen zullen voor de opdrachtgever slechts verbindend worden, indien Taal 4U de gewijzigde algemene
dienstverleningsvoorwaarden aan de opdrachtgever tijdig schriftelijk heeft meegedeeld.
17.3 Indien een opdrachtgever tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van de algemene
dienstverleningsvoorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en Taal 4U die voorwaarden
van toepassing blijven, die voor de wijziging van de algemene voorwaarden van toepassing waren.

Aldus vastgesteld:
Te: Raamsdonksveer
Datum: 2 januari 2013